A presbar22.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

1. Bevezetés

A Présbár22 (székhely: 2049 Diósd, Szt Gellért u. 19. a továbbiakban: Présbár22 vagy adatkezelő), mint adatkezelő, a presbar22.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a jelent tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

A Présbár22 a számítógépes rendszereiben tárolt (személyes) adatokat bizalmasan kezeli, a(z) (személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)nek nem adja ki, illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáférhetővé.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: presbar22.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://presbar22.hu/adatkezeles.php

2. Általános rendelkezések

2.1. A Présbár22, mint adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Présbár22 Marketing és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2049 Diósd, Szt Gellért u. 19.

Adatvédelmi kérdéseivel keressen bennünket a következő e-mail címen: presbar22info@gmail.com

2.2. A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó, vagy érintett).

2.3. Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

2.3.1. Alapelvek

A Présbár22, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”).
 • A kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”).
 • Gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse („pontosság”).
 • A személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”).
 • A személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.3.2 Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

3. A Présbár22 adatkezelései

3.1. A presbar22.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: A weboldalon a Google Analytics (a Google webanalitikai szolgáltatása) által használt mérőkódok, cookie-k (sütik) működnek, melyek többek között a látogatók IP címét, az operációs rendszert, a böngésző típusát és látogatott oldal címét rögzítik. A presbar22.hu weboldalon használt sütikről bővebb információt a Süti tájékoztatóban olvashat.
A személyes adatnak nem minősülő, a látogató személyazonosságának beazonosítására nem alkalmas adatokat a Présbár22 arra használja, hogy kiértékelje, hogy hogyan használta a felhasználó a honlapot.

Az érintettek köre: A weboldalra érkező látogatók.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 26 hónap.

Adattovábbítás: A portál html kódja a Présbár22-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A Google Analytics mérőkódjainak alkalmazása során a Google adatvédelmi irányelvei az irányadóak.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk

4.1 Az Ön jogai

Az GDPR 13-22 cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Présbár22 által kezelt személyes adatai tekintetében

 • a személyes adatokhoz hozzáférjen
 • a személyes adatok helyesbítését kérje
 • a személyes adatok törlését kérje
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje
 • tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen
 • a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog)
 • amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Présbár22 indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Présbár22 nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Présbár22 válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

4.1.1. Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Présbár22-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Présbár22 közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.1.2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Présbár22 indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.1.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Présbár22 indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség
 • ha az adatkezelés alapját képző hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • ha a személyes adatokat a Présbár22 jogellenesen kezelte
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell

Az adatot a Présbár22 nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 2. a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából
 3. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges

4.1.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Présbár22 korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Présbár22 ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • a Présbár22-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Présbár22 előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.1.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Présbár22 jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Présbár22 a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1.6. Az adathorzozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a Présbár22 közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • Ön előzetesen hozzájárult az adatkezeléshez, vagy olyan szerződés teljesítésével összefüggésben adta át, amelyben Ön az egyik szerződő fél, valamint
 • a kért személyes adatokat automatizált eszközökkel dolgozták fel.

4.2. Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet a Présbár22 válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

4.3. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A Présbár22 az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Présbár22 a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.